Lord Shri Adinath Nirvana Mahotsava.
Falgun Ashtahnika (Holi Festival).
Akshay Tritiya Fair.
Lord Shri Shantinath Kalyanakas Mahotsava a.k.a. (Jethi Fair).
Aashan Ashtahnika.
Daslakshan Parv Mahotsava.
Karthik Ashtahnika(Annual Festival).